Basically, I don't like anybody. by Brantt Myhres

Basically, I don't like anybody.

More Quotes by Brantt Myhres